บรรเลงโดย
วงดุริยางค์สากลกรมศิลปากร
แผ่นที่ ๑ แผ่นที่ ๒
๑. ถิ่นไทย
๒. ดวงจันทร์
๓. รักชาติ
๔. ใต้ร่มธงไทย
๕. ไทยน้อยไทยใหญ่
๖. จีนไทยสามัคคี
๗. เพื่อนไทย
๘. เลือดไทย
๙. ต้นตระกูลไทย
๑๐. ตื่นเถิดชาวไทย
๑๑. รักไทย
๑๒. โชคมนุษย์
๑๓. รักเมืองไทย
๑๔. พุทธคุณ
๑๕. วัฒนธรรมไทย
๑๖. อธิษฐาน
๑๗. ภาพเธอ
๑๘. กล่อมขวัญวิญญาณนักรบไทย
๑๙. ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว
๒๐. อยุธยา
๒๑. นครเชียงใหม่
๒๒. เลือดสุพรรณ
๒๓. แดนอิสาน
๒๔. แหลมทอง
๒๕. เดิน
๒๖. นครราชสีมา
บรรเลงโดย
วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๑. กิ่งแก้ว
(ศุภชัย จันทร์สุวรรณ ร้อง)
๒. หน้าผา
(ศุภชัย จันทร์สุวรรณ ร้อง)
๓. เดิน (ฉากนำ)
๔. เดิน (ฉากหมู่บ้าน)
๕. ไกลแสนไกล
๖. รวมไทย (ฉากนำ)
๗. รวมไทย (ฉากในป่า)
๘. เชิญขวัญ (ร้องหมู่)
๙. เชิญขวัญ (ร้องเดี่ยว)
(วารวรา เศวตศิโรรัตน์ ร้อง)
๑๐. รักไทย
(วารวรา เศวตศิโรรัตน์ ร้อง)
๑๑. รักไทย
(พรต เรืองศรีมั่น เดี่ยวไวโอลิน)
๑๒. เดิน (บรรเลง)
๑๓. ไกลแสนไกล (บรรเลง)
๑๔. รวมไทย (บรรเลง)
๑๕. เชิญขวัญ (บรรเลง)
๑๖. รักไทย (บรรเลง)

คลิกที่ชื่อเพลงเพื่อฟังตัวอย่าง