ในน้ำมีปลาในนามีข้าว 

บรรเลงโดยวงดุริยางค์ กรมศิลปากร

 

กลับหน้าเพลงเอกจากละคร