ขอขอบพระคุณ "ทายาทวิจิตรวาทการ" ในความเอื้อเฟื้อข้อมูล และภาพประกอบ