แสดงโดยนักแสดงจาก
วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๘
 

แสดงโดยนักแสดงจาก
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๖

แสดงโดยนักแสดงจาก
วิทยาลัยนาฏศิลป
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๑๔ มกราคม ๒๕๔๖

แสดงโดยนักแสดงจาก
วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๖

แสดงโดยนักแสดงจาก
วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร
๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๔