แสดงโดยนักแสดงจาก
วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๘
ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง
 

แสดงโดยนักแสดงจาก
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๖
ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง

แสดงโดยนักแสดงจาก
วิทยาลัยนาฏศิลป
สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
๑๔ มกราคม ๒๕๔๖
ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง

แสดงโดยนักแสดงจาก
วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๖
ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง

แสดงโดยนักแสดงจาก
วิทยาลัยนาฏศิลป
สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร
๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๔
ชมตัวอย่างการแสดงชมตัวอย่างการแสดง