เป็นการรำที่แสดงท่าทางการละเล่นอันสนุกสนานของชาวไทภูเขา โดยเอาชื่อมณฑลที่อาศัยอยู่มาตั้งเป็นชื่อการรำ ซึ่งเป็นลักษณะการแสดงของภาคอีสานในจังหวัดนครพนม