เป็นการแสดงประกอบท่าทางกรรมวิธีไปหาไข่มดแดงซึ่งเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวอีสาน การแสดงจะเริ่มตั้งแต่การออกไปหาไข่มดแดง การนำมาล้าง ผู้ที่คิดการแสดงชุดนี้คือ ภาควิชานาฏศิลป์ สถาบันราชภัฏบุรีรัมย์ และอาจารย์ประชัน คะเนวัน อาจารย์ดรรชนี อุบลเลิศ เป็นผู้เขียนรายละเอียดขั้นตอนการแหย่ไข่มดแดง การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงอาชีพของชาวอีสานอย่างหนึ่ง