เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวภาคอีสาน ในท้องที่อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เล่นเพื่อส่งเสริมด้านจิตใจให้กับประชาชนที่มีอาชีพจับสัตว์น้ำ โดยใช้สวิงประกอบการแสดงด้วยท่ารำและทำนองดนตรีที่กระฉับกระเฉง คิดขึ้นโดย ท่านผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลปไทย ของกรมศิลปากร