เป็นการเซิ้งที่ใช้ประกอบการแสดงดนตรีพื้นเมือง "โปงลาง" ดนตรีโปงลางนั้นใช้เพลงบรรเลงลายต่างๆ นำมาจากการเลียนเสียงธรรมชาติ และความประทับใจจากชีวิตธรรมชาติ การแสดงเกิดขึ้นครั้งแรกทางจังหวัดกาฬสินธุ์ ท่าที่ใช้ได้จินตนาการให้เหมาะสมกับเรื่องราวของทำนองเพลงให้มากที่สุด และเน้นความพร้อมเพรียง เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบด้วย โปงลาง แคน พิณ ซอ ฉิ่ง กลอง และฆ้อง