เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ โดยใช้ทำนองเพลงลาวสมเด็จ ซึ่งเป็นเพลงที่มีสำเนียงไพเราะนุ่มนวล มาประกอบกับบทร้องที่ประพันธ์ขึ้น เพื่อใช้ในโอกาสทั่วไปที่เป็นมงคล