เป็นการฟ้อนของสาวเชียงใหม่ ที่เลียนแบบลีลาท่ารำจากอาชีพที่นิยมกันในท้องถิ่น คือ การทอผ้าไหมของสาวๆ อาจารย์พลอยศรี สรรพศรี เป็นผู้คิดประดิษฐ์ท่าฟ้อนที่แสดงถึงวิธีการผลิตเส้นไหม สาวไหม ม้วนไหม กรอไหม จนกระทั่งทอเป็นผืนผ้า เพลงที่ใช้บรรเลงชื่อเพลงปั่นฝ้ายเมืองน่าน ซึ่งบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีพื้นเมือง