ขออวยชัย พุทธิไกรช่วยก้ำ
ทรงคุณเลิศล้ำ ไปทุกทั่วตัวตน
จงได้รับสรรพมิ่งมงคล นาท่านนาขอเทวาช่วยรักษาเถิด
       ขอฮื่ออยู่สุขา โดยธรรมมานุภาพเจ้า
เทพดาช่วยเฮา ฮื้อเป็นมิ่งมงคล
สังฆานุภาพเจ้า ช่วยแนะนำผลสรรพมิ่งทั่วไปเนอ
มงคลเทพดาทุกแห่งหน ขอบันดลช่วยค้ำจิม

       เป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าหนึ่งที่เรียกว่า "เงี้ยว" มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคเหนือของไทย อาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ ได้นำลีลาท่ารำฟ้อนเงี้ยวมาปรับปรุงขึ้นใหม่ โดยได้บรรจุไว้ในหลักสูตรวิชานาฏศิลป์ เมื่อ พ.ศ. 2478 บทร้องของฟ้อนเงี้ยวมีลักษณะเป็นบทอวยพร คือ อาราธนาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาปกป้องอวยชัยให้พร เครื่องดนตรีได้แก่วงปี่พาทย์ การแต่งกายฟ้อนเงี้ยวแสดงได้ทั้งชุดหญิงชาย และชุดหญิงล้วน ส่วนใหญ่ลักษณะการแต่งกายมีทั้งแบบชาวเขา และแบบฟ้อนเงี้ยวที่ทางกรมศิลปากรประดิษฐ์ขึ้น ผู้แสดงจะถือกิ่งไม้ไว้ในมือทั้งสองข้าง เพื่อเป็นการปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไป