การแสดงชุดนี้ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านนาฏศิลป์ได้สร้างสรรค์ประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่ด้วยจินตนาการจากศิลปกรรม ภาพจำหลักท่ารำของนางอัปสรบายน ในสมัยขอมบายน มาเป็นหมู่ระบำนางอัปสรฟ้อนรำ ถวายพระนางปรัชญาปารมิมิตา ซึ่งเป็นพระมารดาแห่งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร การแสดงชุดนี้มีลีลาท่ารำอันอ่อนช้อยงดงาม ตามแบบนาฏศิลป์ไทย โดยใช้เพลงขอมชมจันทร์ และเพลงเขมรเร็วประกอบการรำชุดนี้