นักปราชญ์ทางโบราณคดีได้กำหนดสมัยสุโขทัยให้อยู่ในพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 20 ศิลปวัตถุ ศิลาจารึก และเอกสาร เป็นหลักฐานให้เห็นความสุขสงบ และสนุกสนาน อาจารย์มนตรี ตราโมท จึงแต่งทำนองเพลงให้เกิดอารมณ์อย่างสมัยนั้น ศิลปโบราณวัตถุ โบราณสถานสมัยสุโขทัย ซึ่งมีพระพุทธรูปปูนปั้น และพระพุทธรูปหล่อสำริด โดยเฉพาะพระพุทธรูปปางลีลา ซึ่งมีท่าย่างพระบาท และกรีดพระหัตถ์ด้วยลีลาแช่มช้อยงดงาม ได้รับการยกย่องว่าเป้นแบบอย่างศิลปกรรมที่งดงามอย่างยิ่ง ท่ารำ และการแต่งกายในระบำชุดนี้จึงสร้างตามความรู้สึกของแนวสำเนียงถ้อยคำไทยในศิลาจารึก ประกอบลีลารูปปูนปั้น และรูปหล่อสำริดในสมัยนั้น ผู้ประดิษฐ์ท่ารำคือ คุณหญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนีย์