สมัยเชียงแสนนี้ นักโบราณคดีได้กำหนดว่าอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 17 ถึง 22 หรือ 20 ถึง 25 อาณาจักรของเชียงแสนรวมทั้งเขตลานนาไทย และเขตอีสานบางส่วน อาศัยศิลาจารึก และเอกสารสร้างระบำชุดนี้ขึ้น อาจารย์มนตรี ตราโมท จึงแต่งทำนองเพลงเป็นสำเนียงลานนาไทยระคนกับอีสาน ผู้ประดิษฐ์ท่ารำคือ อาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ และอาจารย์เฉลย ศุขะวณิช