นักโบราณคดีกำหนดสมัยลพบุรีว่าอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 16 ถึง 19 ซึ่งอิทธิพลของขอมได้แผ่ปกคลุมอย่างกว้างขวาง โบราณวัตถุ และโบราณสถานของขอมมีอยู่ทั่วไป อาจารย์มนตรี ตราโมท จึงแต่งเพลงระบำลพบุรีให้เป็นสำเนียงเขมร ส่วนท่ารำนั้น อาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ และอาจารย์เฉลย ศุขะวณิช เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำให้มีลีลาอย่างเขมร