นักโบราณคดีกำหนดสมัยทวาราวดีว่าอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 11 ถึง 16 เครื่องดนตรีก็ดี ท่ารำก็ดี ได้อาศัยหลักฐานจากโบราณวัตถุ และหลักฐานอื่นๆประกอบ ตามหลักฐานว่าประชาชนสมัยนี้พูดภาษามอญ อาจารย์มนตรี ตราโมท จึงแต่งเพลงดนตรีให้เป็นสำเนียงมอญ ส่วนอาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ และอาจารย์เฉลย ศุขะวณิช เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ โดยให้มีลีลาท่ารำอย่างมอญ