คำร้อง: จากละครเรื่อง ราชาธิราช

ยาดเล้ เจี้ยเตะ กะละเยียม กะโป้น ต๊ะ กอด เตะ โดดอาวาว
ช๊อตตอย กะโต้นโต่ะ คะเร็มคะหมู่เกริง กะละเยียมป๊ะอะลา – นี่เปรี่ยง จะเปรียง
เขว จุ๊ พอ หยาดไกว ฮอมชาน อาวาว ฮิริประคอง อะกาว เราะฮะกาว
ปะระมัย ปะระมัย ตันตุเขว เฮ้ยโป้ยมานิ เตะวะตาว เกริงจัว เนาะนิปาลา
กาวมิ กาวมิ กะมง กรอบเต๊ะ กาวมิ กะเรียมเต๊ะ กอดกาวมิจอด


       การแสดงชุดนี้ประกอบอยู่ในการแสดงละครเรื่อง "ราชาธิราช" ตอนกระทำสัตย์ ลีลาที่ใช้ฟ้อนในระบำพม่า - มอญจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชาติ นับเป็นการฟ้อนชุดหนึ่งซึ่งผู้ชมจะได้มีโอกาสเห็นลีลาท่าทางของนักฟ้อนแบบพม่า และมอญว่าละม้ายคล้ายคลึงกัน นอกจากจะแสดงประกอบในละครเรื่องราชาธิราชแล้ว ยังนำมาแสดงเป็นชุดเอกเทศได้อีกด้วย