รัตนมาลีบริสุทธิ์ชื่อพุทธรักษา น่าเลื่อมใส
อำนวยให้มนุษย์โลกพ้นโศกภัย สุขสงบ ทั่วไปในโลกา
มะลิซ้อนมาลาความการุณย์ แห่งผู้มีพระคุณ บนเกศา
สัญญลักษณ์คุณากรของมารดา ทรงคุณค่าหอมฟุ้งจรุงใจ
อันมาลากล้าแกร่ง แสนแข็งขัน มีชื่อว่าทานตะวันอันยิ่งใหญ่
หันสู้แสงสุรีศรี ไม่หนีภัย และเกรียงไกรกล้าแกร่งแสงตะวัน
ดอกเอื้องฟ้ามาลีศรีสวัสดิ์ แจ้งรหัสเกียรติคุณสุนทรสรรค์
เกียรติศักดิ์เกียรติยศจรดจรัล เนาอนันต์เอนกเนื่องเพื่อฟ้าดิน
อันมาลีสูงเด่นชื่อเบญจมาศ สกุลชาติพร้อมสรรพด้วยทรัพย์สิน
อำนวยลาภอาบผลได้ยลยิน มิรู้สิ้นศฤงคารประทานมา
ดอกไม้อันมั่นคงดำรงนาน ชื่อดอกบานไม่รู้โรยหวนโหยหา
เหมือนชีวิตมิตรภาพอาบอุรา มั่นวิญญาคงอยู่ไม่รู้โรย

       เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เพื่อให้เห็นถึงความสวยงาม และความสำคัญของดอกไม้ไทย ได้แก่ ดอกพุทธรักษา ดอกมะลิ ดอกเบญจมาศ ดอกบานไม่รู้โรย ดอกเฟื้องฟ้า และดอกทานตะวัน