คำร้อง: นายมนตรี ตราโมท
       พวกเราล้วนชาวไกรลาสคีรี รื่นเริงฤดี เกษมสุขศรีสโมสร
ขอรำร่ายกรีดกรายฝ่ายฟ้อน ให้สุนทรทัศนาสุขารมณ์
ร่วมเริงสำราญ ระรื่นชื่นบานในงานฉลอง
กล่าวคำทำนอง ให้สอดประสานเสียงประสม
ตามประเพณี ในก่อนกาลบุราณนิยม
ขอเชิญชม ภิรมย์รื่นสำเริงฤทัย
ชาวไกรลาส มาดหวังตั้งใจ
อวยพรให้ วิโรจน์รุ่งวรานันท์
แวดล้อมพร้อมหน้า เหล่ากินราและกินรี
หมู่พญาวาสุกรี อีกครุฑาและคนธรรพ์

เหล่าเทพธิดา โสภาลาวัณย์ เทพไททุกชั้น อสูรกุมภัณฑ์ วิทยาธร
ผู้มีคุณธรรม ประจำตนเป็นคนดี ซื่อตรงคงที่ ไม่ผันแปรเที่ยงแท้แน่นอน
บากบั่นมั่นจิต มิคิดย่อหย่อน เทพช่วยอวยพร และซร้องสรรเสริญเจริญชัย

       ให้สันต์เกษมสุข ห่างไกลภัยทุกข์นิรันตราย
ผู้ผยองปองร้าย จงแพ้พ่ายมลายไป
สิ่งที่ประสงค์ ของจงสำเร็จได้
เกียรติระบือลือไกล ทรัพย์สินเงินทองเนืองนองเทอญ

       เป็นการแสดงที่นำมาจากการแสดงละครเรื่อง "มโนห์รา" ของวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ที่จัดแสดงแก่ประชาชนเมื่อ พ.ศ. 2498 ผู้คิดบทร้อง และทำนองเพลงคือ อาจารย์มนตรี ตราโมท การแสดงชุดนี้ให้เห็นถึงการร่วมกันอำนวยพรจากสรรพสิ่งต่างๆที่อยู่ยังเขาไกรลาศ