เป็นการแสดงชุดหนึ่ง ที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เพื่อให้เห็นลีลาท่ารำ ตลอดทั้งสำเนียงดนตรี การแต่งกาย และอาชีพที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมุ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนไทย ถึงแม้นจะอยู่คนละภาคกันก็ตาม นับเป็นชุดการแสดงที่สวยงามอีกชุดหนึ่ง