"กริช" เป็นอาวุธชนิดหนึ่งของชวาที่ใช้ต่อสู้กัน มีลักษณะคล้ายกับมีดสั้นของไทย จะพบจากบทละครในเรื่อง "อิเหนา" การรำกริชนี้ผู้แสดงนิยมแต่งเป็นชาย ถ้าในบทละครเรื่องอิเหนาก็จะแต่งกายเต็มตามยศของตน เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการรำกริชมีปี่ชวา กลองแขก และฉิ่ง สำหรับเพลงที่ใช้บรรเลงเรียกว่าเพลง "สระหม่าแขก"