คำร้อง: พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6
       พุทธานุภาพนำผล เกิดสรรพมงคลน้อยใหญ่
เทวาอารักษ์ทั่วไป ขอให้เป็นสุขสวัสดี
       ธรรมานุภาพนำผล เกิดสรรพมงคลเสริมศรี
เทพช่วยรักษาปราณี ให้สุขสวัสดีทั่วกัน
       สังฆานุภาพนำผล เกิดสรรพมงคลแม่นมั่น
เทเวศร์คุ้มครองป้องกัน สุขสวัสดิ์สันต์ทั่วไป

       เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่ประดิษฐ์ท่ารำขึ้นใหม่ โดยใช้เนื้อเพลงของเก่าทีมีอยู่แล้ว ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วนำมาใส่ทำนองเพลงบรเทศ เป็นชุดที่นิยมนำมาแสดงในงานมงคลทั่วไป