เป็นการแสดงที่ใช้เล็บประกอบ ซึ่งแต่ละเล็บประกอบด้วยด้ายเจ็ดสี แต่ละสีมีความหมายแตกต่างกัน วิทยาลัยครูสกลนครเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำขึ้น โดยท่ารำต่าง ๆ เหล่านี้เป็นการแสดงของชาวภูไทย ต่อมาวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ได้นำเอาการแสดงชุดนี้ มารำประกอบในขบวนพระเวสสันดรชาดก ตอนรับพระเวสสันดรเข้าเมือง เนื่องในงานประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ด