เป็นการแสดงให้เห็นถึงลีลาท่ารำที่งดงาม ของชาวภูไทเรณู ซึ่งเป็นชนเผ่าหนึ่งที่มีศิลปวัฒนธรรม อันเก่าแก่และมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง