เป็นการแสดงที่นักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากดอกคูนซึ่งเป็นดอกไม้ประจำภาคอีสาน ที่ออกดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูร้อน รูปแบบการแสดงนั้นจะนำเอาดอกคูนมาประดับตกแต่งเครื่องแต่งกาย และใช้เป็นเครื่องประดับศีรษะ การแสดงจะใช้ผู้หญิงล้วนเพื่อออกลีลาท่ารำงดงาม