การแสดงชุดนี้ มีเนื้อหากล่าวถึงคำขวัญของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ว่า ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงงาม เรืองพระนามสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญพระเหวด นับเป็นการแสดงเพื่อชักชวนให้ผู้ชมไปเที่ยวชมเมืองร้อยเอ็ดได้เป็นอย่างดีอีกชุดหนึ่ง