การดึงครกดึกสาก เป็นประเพณีที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นอีสานกลางจะมีประเพณีการเสี่ยงทายว่าในแต่ละปี ๆ ฝนจะตกต้องตามฤดูกาลหรือไม่ จะเกิดความแห้งแล้ง หรือมีความอุดมสมบูรณ์อย่างไร ก็โดยการทำพิธีดึงครกดึงสากเพื่อเสี่ยงทาย วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดได้นำเอาลักษณะการในการดึกครกดึงสากของชาวบ้านมาปรับปรุงเป็นท่าฟ้อนในปี 2527 โดยตัวที่แสดงเป็นครกซึ่งถือว่ามีวิญญาณของแถนสิงอยู่ จะฟ้อนด้วยท่าถวายแถนหรือท่านาคเกี้ยวเกล้า