แพรวาหมายถึงผ้าทอที่มีความยาวขนาด 1 วา หรือยาว 1 ช่วงแขน การแสดงชุดแพรวากาฬสินธุ์ชุดนี้ เป็นการสะท้อนถึงงานหัตถกรรมท้องถิ่น ที่ชาวกาฬสินธุ์มีฝีมือในการทอผ้าได้อย่างงดงาม การแสดงชุดนี้คณะครูอาจารย์ ภาควิชานาฏศิลป และดุริยางค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับประดิษฐ์ท่ารำประกอบดนตรี เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา และได้นำเสนอเป็นผลงานในงานมหกรรมการแสดงนาฏศิลป และดนตรี ปี 2535 ณ โรงละครแห่งชาติ ทั้งนี้อยู่ในความควบคุมของนายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ผู้อำนวยการวิทยาลัย