เต้ย เป็นท่วงทำนองและลีลาการลำชนิดหนึ่งของชาวอีสาน โดยได้รับอิทธิพลมากจากการลำของชาวลาวตอนใต้ ผู้ลำจะต้องฟ้อนประกอบกับจังหวะและทำนองเพื่อเป็นการหยอกล้อ เต้ยนั้นมีหลายชนิดเช่น เต้ยธรรมดา , เต้ยโขง , เต้ยพม่า ลำเต้ยเกี้ยวนี้ เป็นการลำหยอกล้อ เพื่อเกี้ยวพาราสี หลังจากที่ผู้ลำได้โต้ตอบไหวหริบปฏิภาณมาแล้วในการลำทางสั้น และทางยาว