เป็นการแสดงที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ โดยรวบรวมเอาลีลาท่ารำของนาฏศิลป์อีสานชุดต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน การแต่งกายใช้ผ้าพื้นเมืองของภาคอีสานทั้งชุด และใช้เครื่องประดับเป็นเงินแท้ การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงที่มีความงดงามมากอีกชุดหนึ่ง