เป็นการแสดงชุดหนึ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่โดย อาจารย์มนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทย ของกรมศิลปากร เป็นผู้แต่งทำนองเพลง อาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ และอาจารย์เฉลย ศุขะวณิช ผู้เชี่ยวชาญการสอนนาฏศิลปไทย ของวิทยาลัยนาฏศิลปเป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ