เป็นการแสดงที่นำมาจากการแสดงละครเรื่องไชยเชษฐ์ ตอนนารายณ์ธิเบศร์ไปเล่นป่า อาจารย์มนตรี ตราโมท ผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยของกรมศิลปากรเป็นผู้ปรับปรุงทำนองเพลง อาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ อาจารย์มัลลี คงประภัศร์ และอาจารย์ผัน โมรากุล เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ สำหรับเพลงประกอบจังหวะ และท่ารำของระบำชุดนี้คือ เพลงม้าโขยก