มีเมตตากรุณาให้เขาสุข เห็นเขาทุกข์เดือดร้อนก็สงสาร
กรุณาหวังจะช่วยทุกประการ เพื่อให้เขาพ้นทรมาน และทุกข์ทน
เห็นเขาขาดสิ่งใด ก็เอื้อเฟื้อ จานเจือตามกำลัง ควรขวายขวน
มิให้ต้องอาวรณ์ร้อนรน เป็นกุศลเจตนาอันดีเอย

       เป็นการแสดงโดยใช้ทำนองเพลงมะลิซ้อน โดยผู้ปรับปรุงคือนายสุรินทร์ บวรวัฒนา ได้นำเพลงมะลิซ้อนสองชั้น ทำนองเก่าซึ่งใช้ประกอบการแสดงละคร มาแต่งขยายเป็นอัตราจังหวะสามชั้น และแต่งตัดเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถา ส่วนทำนองทางร้อง นายวิรัตน์ วิทยประพันธ์ เป็นผู้แต่งขึ้น ส่วนเนื้อร้องในชุดนี้ใช้บทประพันธ์ของเก่า การแสดงจะเป็นท่ารำตีตามบทร้อง โดยมีลักษณะเด่นอยู่ที่การแบ่งวรรคตอนในการรำ การแต่งกายสามารถแต่งได้หลายแบบ