เป็นการแสดงที่ใช้เพลงฟ้อนเงี้ยว ของอาจารย์มนตรี ตราโมท และเพลงเก็บใบชาของ อาจารย์ประกร รอดช้างเผือน มาผสมผสานกัน เพื่อแสดงความสวยงามในด้านการแต่งกาย อันเป็นเอกลักษณ์ ของชาวไทยภูเขาแต่ละเผ่า อันประกอบไปด้วย เผ่าอีก้อ เผ่าเย้า เผ่าลีซอ เผ่ามูเซอ และเผ่าม้ง