ใช้เพลงเขมรอมตุ๊ก การแต่งกาย เป็นจินตนาการจากรูปภาพจำหลัก ตามโบราณสถานของเขมร ท่ารำจะเน้นที่การแสดงให้เห็นถึงลักษณะท่าทาง การแต่งกาย ในรูปแบบต่าง ๆ ความโดดเด่นของการแสดงชุดนี้ นอกจากจะอยู่ที่เครื่องแต่งกายแบบเขมรหลายรูปแบบแล้ว ยังอยู่ที่ท่วงทำนองเพลง และท่ารำ อันกลมกลืนกันไป อย่างสวยงามอีกด้วย