ระบำชุดนี้ นำออกแสดงครั้งแรก เมื่อเดือนตุลาคม 2524 ในงานเลี้ยงรับรองคณะเยาวชน จากโครงการเรือเยาวชนอาเซียน ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยอาจารย์ลมุล ยมะคุปต์ และอาจารย์เฉลย ศุขะวณิช เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำขึ้น เพลงระบำกรับนี้ อาจารย์มนตรี ตราโมท เป็นผู้แต่งทำนองเพลง โดยแต่งเป็นอัตราสองชั้นและชั้นเดียวให้หน้าทับตะเขิ่งบรรเลงต่อเนื่องกันไป ไม่มีบทร้อง อัตราสองชั้นจะมีลีลาเรียบง่าย ชัดเจน ส่วนในชั้นเดียวจะมีทำนองรุกเร้าสนุกสนาน