การแสดงในชุดนี้ เป็นผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนาฏศิลป์สมทบ ในคณะนาฏศิลป และดุริยางค์ พ.ศ. 2526 เพื่อเป็นการจุดประทีปโคม บูชาพระรัตนตรัย ของสาวเหนือที่จะไปบูชาพระ การแสดงแต่เดิมใช้โคมตะเกียง หูหิ้ว ของสุโขทัย ต๋ามประทีป เป็นการฟ้อนแบบลีลาของชาวเหนือ ที่มีความอ่อนหวานสวยงาม เหมาะสำหรับการแสดงต้อนรับผู้มาเยือนในเวลาใกล้ค่ำ จุดเด่นของการแสดงชุดนี้อยู่ที่ผู้แสดงจะใช้โคมประทีป ถือประกอบการฟ้อน ทำให้เกิดแสงวิบวับ สาดส่องใบหน้าผู้แสดง ดูสวยงามยิ่งนัก