ศัก ดานุภาพเลิศล้ำ แดนไตร
สิท ธิครูมอบให้ จึ่งแจ้ง ฤทธา
เชี่ยวชาญชัย เหตุใด นาพ่อ
พระเดชพระคุณปกเกล้าฯ ไพร่ฟ้าอยู่เย็น
ศัก ดานุภาพเลิศล้ำ แดนไตร
สิท ธิครูมอบให้ จึ่งแจ้ง ฤทธา
เชี่ยวชาญชัย เหตุใด นาพ่อ
พระเดชพระคุณปกเกล้า ฯ ไพร่ฟ้าอยู่เย็น

       เป็นการละเล่นของไทยที่มีมาแต่โบราณ มักใช้แสดงในงานสมโภชอันเป็นพระราชพิธี เดิมเป็นการเล่นของชาวทมิฬที่อยู่ทางอินเดียตอนใต้ ผู้แสดงจะเป็นผู้ร้องเพลงเอง และใช้คทาตีกระทบกันให้เป็นจังหวะ ประกอบการแปรขบวนแถว เป็นรูปวงกลมบ้าง แถวตอนบ้าง ใช้บทกลอนสำหรับร้องอยู่บทเดียว ในเที่ยวหนึ่งของการร้องหนึ่งบทกลอน จะตีไม้ 16 จังหวะ