คำร้อง: นายมนตรี ตราโมท
       ผู้ปรากฏยศศักดิ์เจริญศรี ซึ่งเป็นที่ชนเคารพนอบนบไหว้
ย่อมได้สร้างคุณงามความดีไว้ จึงยังให้ไกรเกริกเกียรติคุณ
การสะสมความดีมีในตน เหมือนเก็บผลเพิ่มไว้ใช้เกื้อหนุน
ยิ่งได้มากยิ่งทวีให้มีทุน คอยค้ำจุลเทิดทวี ศักดิ์ศรีเอย

       อาจารย์มนตรี ตราโมท เป็นผู้ประพันธ์เพลงทำนองลาวเจริญศรี โดยใช้ท่ารำตีตามบทร้อง จุดเด่นอยู่ที่เพลงไทยอันไพเราะ ท่ารำที่สวยงาม โดยการแต่งกายแต่งแบบภาคเหนือ