เป็นการแสดงที่นำมาจากการแสดงละครเรื่อง "พระสุธน - มโนห์รา" ตอนมโนห์ราบูชายัญ ซึ่งกรมศิลปากรได้จัดแสดงขึ้น และแสดงให้ประชาชนชมครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2498 กล่าวถึงเมื่อนางมโนห์ราขอปีกหางได้แล้ว ก็แสร้งกล่าวทูลลา และขอพระราชทานอภัยต่อท้าวอาทิตยวงศ์ แล้วร่ายรำทำท่าคล้ายกับจะกระโดดเข้ากองไฟ ระบำชุดนี้ใช้เพลงแขกบูชายัญ โดยอาจารย์มนตรี ตราโมท ได้นำเพลงเร็วเพลงหนึ่งของคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มาบรรเลงร่วมกับโทน และกลองชาตรี แล้วตั้งชื่อขึ้นใหม่ซึ่งเข้ากับท่ารำได้เป็นอย่างดี