เป็นการแสดงท่าทางกรรมวิธีการปั้นหม้อของชาวภาคใต้ การแสดงจะเริ่มตั้งแต่ออกจากบ้านไปหาดิน ร่อนดิน นวดดิน ปั้นรูปหม้อ เครื่องแต่งกายจะเป็นแบบพื้นเมือง ใช้ดนตรีประกอบจังหวะเป็นสำเนียงทางภาคใต้