เป็นการแสดงประกอบท่าทางขั้นตอนการประกอบอาชีพ ของชนชาวภาคใต้ที่ออกจากบ้านไปหาแร่ ร่อนแร่ และตากแร่ แล้วก็พากันกลับบ้าน การแต่งกายจะแต่งกายแบบพื้นเมือง ในมือถืออุปกรณ์ในการร่อนแร่ ใช้ผู้หญิงแสดงล้วน เครื่องดนตรีประกอบการแสดง ได้แก่ ตะโพน รำมะนา ระนาดเอก ฉิ่ง กลองตุ๊ก บทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง ได้แก่ ตะลุงชาตรี อาจารย์ประสิทธิ์ ถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทยของวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร เป็นผู้ประดิษฐ์ทำนองเพลง นักศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย เป็นผู้ประดิษฐ์ท่ารำ