เป็นระบำที่ปรับปรุงมาจากท่ารำซัดไหว้ครูของละครชาตรี แต่เดิมประเพณีนิยมของการแสดงละคร ผู้แสดงฝ่ายชายตัวพระหรือตัวนายโรงจะต้องรำเบิกโรงไหว้ครู ที่เรียกว่า "รำซัด" ก่อนที่จะแสดงเรื่อง โดยมีปี่ และฆ้องคู่เป็นลำนำดำเนินทำนอง ส่วนโทน กลอง และกรับ เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ