เป็นเพลงพื้นบ้านภาคกลางอีกชุดหนึ่งที่นิยมเล่นกันในฤดูน้ำหลาก เพลงที่ประดิษฐ์ขึ้นมีทำนองลีลาการร้องที่นุ่มนวลสุภาพ จะออกสองแง่สองง่ามก็อยู่ในทีของการใช้ภาษา เรือที่นิยมใช้คือ เรือพายม้าหรือเรือมาด จะมีฉิ่ง และกรับพวงประกอบจังหวะการร้อง การว่าเพลงเรือนั้นจะมีทั้งบทไหว้ครู เกี้ยวพาราสี ลักหาพาหนี และตีหมากผัว ลักษณะของบทร้องแบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ ปลอบ ประ ดำเนินเรื่อง และจากวิธีร้องจะมีต้นเสียงขึ้น "เอ่อ เออ เอ๊อ เอ๊ย" จะมีลูกคู่รับ "ฮ้าไฮ้ เชี๊ยบๆ" หรือ "ชะ ชะ" และเล่นทำนอง "น่อย น้อย นอย น้อย นอย นอย นอย" สลับการร้องไปจนจบกระบวนการเล่น