เป็นการละเล่นพื้นบ้านภาคกลางของไทย นิยมเล่นในฤดูเก็บเกี่ยวข้าว โดยแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายชาย และฝ่ายหญิง ใช้อุปกรณ์ประกอบคือ เคียว และรวงข้าว เนื้อเพลงเป็นการเกี้ยวพาราสี เพลงเต้นกำรำเคียวยังนิยมเล่นทั่วไปในจังหวัดต่างๆของภาคกลาง เต้นกำรำเคียวตามรูปแบบ และทำนองร้องซึ่งเป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปเป็นของชาวอำเภอพยุหคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ศิลปินของกรมศิลปากรได้รับถ่ายทอดการร้องการรำเมื่อ พ.ศ.2504