1. ลำตัดปรารภเรื่องของลำตัดและการเล่นแบบไทย
2. เพลงเต้นกำกลอนต่างๆ - หวังเต๊ะ
3. เพลงเรือ - แม่บัวผัน ร้องเกริ่น
4. เพลงเรือ - แม่บัวผัน/หวังเต๊ะ
5. เพลงอีแซว - พ่อไสว/แม่บัวผัน เริ่มจากทำนองเก่าจนปัจจุบัน