1. ศรีนวลร้องเรื่องกลองรำมะนา
2. ทิฆัมพรร้องสลับ
3. หญิงชายว่าค่อนขอด
4. หวังเต๊ะหร้อง "ลำลอย" ไพเราะ
5. ลำลอย
6. ตลกออกภาษา ทำนองชมไม้ ชมนก ชมปลา
7. ทวี - หวังเต๊ะ ร้องจังหวะแขก