1. เพลงเรือ
2. เพลงเต้นกำ
3. เพลงสงฟาง
4. เพลงพานฟาง
5. เพลงสงคอลำพวน
6. เพลงชักกระดาน
7. เพลงพวงมาลัย
8. เพลงยั่ว
9. เพลงระบำบ้านไร่
10. เพลงเข้าผีแม่ศรี
11. เพลงแห่นางแมว
12. เพลงกล่อมเด็ก
13. เพลงฉ่อย
14. เพลงขอทาน
15. เพลงอีแซว