1. เพลงเรือ --------------------
2. เพลงเต้นกำ --------------------
3. เพลงสงฟาง --------------------
4. เพลงพานฟาง --------------------
5. เพลงสงคอลำพวน --------------------
6. เพลงชักกระดาน --------------------
7. เพลงพวงมาลัย --------------------
8. เพลงยั่ว --------------------
9. เพลงระบำบ้านไร่ --------------------
10. เพลงเข้าผีแม่ศรี --------------------
11. เพลงแห่นางแมว --------------------
12. เพลงกล่อมเด็ก --------------------
13. เพลงฉ่อย --------------------
14. เพลงขอทาน --------------------
15. เพลงอีแซว --------------------