วิทยาลัยนาฏศิลป เป็นสถานศึกษาในสังกัดสถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวง-ศึกษาธิการ มีทั้งหมด 12 แห่ง ปัจจุบันกรมศิลปากรได้เปิดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีต่อเนื่องจากหลักสูตรนาฏศิลป์ชั้นสูง

ที่ตั้ง: วิทยาลัยนาฏศิลป ตั้งอยู่ถนนราชินี เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าใกล้โรงละครแห่งชาติ

การจัดการศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลป
          จัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 สาย ใหญ่ ๆ คือ
          1. วิชาสามัญ วิชาสามัญทุกระดับ จัดตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลานามัย และศิลปศึกษา
          2. วิชาศิลปะ วิชาศิลปะแต่ละสาขา เป็นหลักสูตรที่กรมศิลปากร จัดทำเองโดยได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนในระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นจะต้องเลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่ง เมื่อเรียนชั้นกลางนักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาศิลปะสาขาอื่นเป็นวิชารองได้อีก

วิชาศิลปะที่เปิดสอนในวิทยาลัยนาฏศิลป มี 3 สาขา คือ
          1 สาขานาฏศิลป์ไทย
          2 สาขาดุริยางค์ไทย
          3 สาขาศิลปสากล

หลักสูตร
          วิทยาลัยนาฏศิลป ได้จัดการศึกษาแบ่งเป็น 4 ระดับดังนี้
- ระดับนาฏศิลป์ชั้นต้น
          ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปี มีหน่วยการเรียน 108 หน่วยการเรียน ประกอบด้วย
          1.1 วิชาสามัญ ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา พลานามัย ศิลปศึกษา
          1.2 วิชาเลือกศิลปะ ( วิชาชีพ ) แบ่งเป็น 3 สาขา คือ
                    ก. นาฏศิลป์ไทย ประกอบด้วย โขน ละคร
                    ข. ดุริยางค์ไทย ประกอบด้วย ปี่พาทย์ เครื่องสาย คีตศิลป์ไทย
                    ค. ศิลปสากล ประกอบด้วย ดุริยางค์สากล คีตศิลป์สากล นาฏศิลป์สากล

คุณสมบัติพิเศษของผู้จะเข้าเรียน
          1. วิชาศิลปะบางสาขา จำเป็นต้องเป็นผู้มีสัดส่วนดี หน้าตาสวยงาม เช่น ละคร บัลเล่ต์ บางสาขาจะต้องมีกระแสเสียงไพเราะ เช่น คีตศิลป์ไทย คีตศิลป์สากล
          2. มีศิลปนิสัย หมายความว่า ต้องรักและสนใจ มีความถนัดในวิชาศิลปะที่จะเลือก และมีพื้นความรู้ในวิชาศิลปะที่เลือกพอสมควร

ระเบียบการรับสมัคร
          1. ชั้นที่รับสมัครเข้าเรียน วิทยาลัยนาฏศิลป รับ 2 ระดับ คือ
          - ระดับนาฏศิลป์ชั้นต้น
          - ระดับนาฏศิลป์ชั้นกลาง
          2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
          นาฏศิลป์ชั้นต้นปีที่ 1
          - สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2543
          - อายุไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2544)
          2.3 มีสุขภาพดี ร่างาย ใบหน้า กระแสเสียงเหมาะสมกับสาขาวิชาศิลปะที่เลือกเรียน
          นาฏศิลป์ชั้นกลางปีที่ 1
          - สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2543 หรือตามหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 4 หรือหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบ เบ็ดเสร็จ ระดับ 4
          - อายุไม่เกิน 17 ปีบริบูรณ์
          - มีสุขภาพดี ร่างกาย ใบหน้า กระแสเสียงเหมาะสมกับสาขาวิชาศิลปะที่เลือกเรียน
          3. จำนวนที่รับ
          - ระดับนาฏศิลป์ชั้นต้น จำนวน 250 คน
          - ระดับนาฏศิลป์ชั้นกลาง จำนวน 80 คน

สถานที่ตั้ง หน่วยงาน สถานศึกษาสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
ชื่อสถานศึกษา ถนน อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ราชินี พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0-2224-4704 0-2224-1359
วิทยาลัยนาฏศิลป์ ราชินี พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 0-2224-1408 0-2224-1391
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ สุริวงศ์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000 (053)271-596 (053)283-560
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีหัวไทร อำเภอเมือง นครศรีธรรมราช 80000 (075)341-066 (075)341-066
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง - อำเภอเมือง อ่างทอง 14000 (035)611-548 (035)620-108 ต่อ 102
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด กองพลสิบ อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด 54000 (043)511-244 (043)511-244
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย จรดวิถีถ่อง อำเภอเมือง สุโขทัย 64000 (055)611-280 (055)612-460 ต่อ 124
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ สนามบิน อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ 46000 (043)811-317 (043)821-075
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี รามเดโช อำเภอเมือง ลพบุรี 15000 (036)412-150 (036)412-447
วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ชวนะอุทิศ อำเภอเมือง จันทบุรี 22000 (039)313-214 (039)313-214
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง - อำเภอเมือง พัทลุง 93000 (074)611-960 (074)611-960
วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี-ชัยนาท อำเภอเมือง สุพรรณบุรี 72000 (035)535-247 (035)535-248
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา มิตรภาพ อำเภอเมือง นครราชสีมา 90280 (044)465-152 ต่อ 103 (044)465-153