โดย อาจารย์ศิริมงคล นาฏยกุล
ผู้อำนวยการคณะ North Eastern Ballet Theatre (Thailand) : NEBT
อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

VCD ศิลปการเต้นบัลเล่ต์
เบื้องต้นสำหรับเด็ก

VCD นาฏยศัพท์เบื้องต้น
ในศิลปการเต้นบัลเล่ต์

VCD "เทคนิค
ศิลปะการเต้นบัลเล่ต์"
CD ดนตรีประกอบ
ศิลปะการเต้นบัลเล่ต์
สำหรับเด็ก
CD ดนตรีเพื่อการฝึกซ้อม
เทคนิคการเต้นบัลเล่ต์